Finansal Hizmetler

Finans, ihtiyaçları temin etme imkânı ve mevcudu çoğaltma çabasıdır. Bunun için çoğu zaman nakit gerekmez. Finans yönetimi sadece nakit yönetimi değildir.
MEVCUT DURUMUN TESPİTİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
*Mevcut mali durumun kabul görmüş standartlara uygunluğunun tespiti
*SWOT analizi ile işletmenin etkinliğinin ölçülmesi
*BENC-MARKING yöntemi ile başarılı performansa sahip başka işletmelerin iş yapma tekniklerinin incelenmesi
*işletmenin kendi teknikleri ile kıyaslaması, bu kıyaslamada elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulaması
İŞLETMENİN DEĞER TESPİTİ
*Kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılarak firma değer tespiti yapılması
FİNANSAL ANALİZ
*Rasyo, Trend ve dikey oran analizleri ile işletmenin mr'ının çekilmesi
*Geçmiş yıllar verilerinin kıyaslanarak geleceğin planlanması
PAZAR VE SATIN ALMA ANALİZİ
*Ürün, müşteri ve satıcıların analizlerinin yapılması ve tespiti
*Yapılan analizlerin uygun grafiklerle desteklenmesi
BÜTÇE PLANLAMA VE KONTROL
*Yıllık gelir gider bütçesi oluşturulması
*Nakit akım tablosunun oluşturulması
*Fon akım tablosunun oluşturulması
*Harcamaların belirlenen bütçe doğrultusunda gerçekleştirilmesi
*Sapma ve nedenlerin tespiti
*Revizyon ve yeniden planlama
YABANCI KAYNAK (KREDİ/PİYASA) İHTİYACININ TESPİTİ
*İşletmenin yabancı kaynağa ihtiyacının tespiti ve optimum ihtiyaç tutarının hesaplanması
*Yabancı kaynak ihtiyacının ne şekilde ve nasıl sağlanacağının tespiti
*Kredi temini konusunda operasyonel süreçlerin takibi
*Yapılan analizlerden alınan veriler neticesinde kredilerin ve diğer borçların yeniden yapılandırılması
GELİR/GİDER YÖNETİMİ VE PLANLAMA
*Gelir ve gider kalemlerinin tespiti;
*Geçmiş dönemlerle ve dönem içindeki verilerle kıyaslanarak harcamaların kontrol atında tutulması