Yönetim Danışmanlığı

Şirket içi yönetim mekanizmalarının çalıştırılması, etkin kullanımı ve sonuca yönelik yönet
imsel beceriler geliştirilmesi noktasında sizlere gereken desteği sağlıyoruz.
ORGANIZASYON VE SÜRECLERIN TANIMI
*iş akış süreçlerinin tanımlanması;
*Eksik/Fazla süreçlerin tespiti;
*Örgüte uygun organizasyon şemalarının oluşturulması
*Departman ve atölyeler arasındaki ilişkilerin tanımlanması
*Süreçlerdeki yetki, sorumluluk ve sınırlarının belirlenmesi
*Ürün ve operasyonlara kod verilmesiyle işletme içi ortak dilin oluşturulması
MISYON VE VIZYON HAZIRLAMA
*Misyon ve vizyon oluşturma konusunda gerekli desteği vererek firmaya kurumsal kimlik kazandırılması
FIRMA ETIK ILKELERIN OLUSTURULMASI VE UYGULANMASI
*Firma içi etik ilkelerin oluşturulması, tüm personelin görev tanımına uygunluğunun ölçülmesi
*Gerekli önlemlerin alınması;
STRATEJIK PLANLAMA
*İşletme ve sektör verileri, ülke ve dünyada yaşanan gelişmeler analiz edilerek, firm
aya en uygun stratejik planların oluşturulması
İÇ KONTROL SISTEMI
*iç kontrol sistemi kurularak yapılan işlemlerin işletme politikaları ile uyumunun, kaynak kullanımının, harcamaların, otokontrolün sağlanması,
RAPORLAMA VE GERI BILDIRIM
*Toplantı ve iletişimin planlanması
*ihtiyaca uygun raporların hazırlanması
*Eksik ve geliştirilmesi gereken alanların belli periyotlarda üst yönetime raporlanması
YATIRIM KARARLARI
*Özel bir siparişin kabulü/reddi kararı
*Yeni makine alim kararı
*Üret ya da satın al kararı
*Kiralama ya da satın alma kararı
*En uygun mamul karmasının oluşturulması
*Yatırım bütçesinin hesaplanması;
*Yatırımın kârlılığının hesaplanması
*Fırsat maliyetlerinin hesaplanması;
*Karar verme matrisinin oluşturulması
*Hesaplamaların yapılarak karar verme sürecinde destek verilmesi
KURUMSALLASMA
*Şirket anayasasının oluşturulması;
*Ortaklar arası ilişkilerin düzenlenmesi;
*Aile işletmelerinde çözüm önerileri
DEĞER TESPİTİ
*Fesih Ayrılık , satın alma ve birleşme durumlarında işletme ve işletmelerin değer tespiti ve yönetimi
*Hisse değerinin tespiti ve yönetimi